top of page

קטעי וידאו-לופ לבחירה

הערה: הקטעים לבחירה הוכנו בעריכה בסיסית כדי לאפשר לכם לבחור. 

הקטעים הנבחרים יעברו עריכה מלאה כך שהמעבר בין התחלה לסוף של כל וידאו (ה״לופ״) יהיה חלק ולא מורגש.

bottom of page